Foglalkoztatásbővítés ösztönzése

„Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” GINOP-5.3.12-19

PÁLYÁZAT CÍME: Kis- és középvállalkozások számára a munkahelyteremtés célzott megvalósítása érdekében „foglalkoztatás bővítés ösztönzése”.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2020. január 27. 12.00 óra és 2020. június 01. 12.00 óra között le-hetséges.

PÁLYÁZAT CÉLJA: Foglalkoztatotti létszám növelése;

Meghatározott feltételeknek megfelelő munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a székhe-lyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén, amelyik:

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:
ELŐLEG: a támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 22,5 millió forint mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit gazdasági társaság kedvez-ményezett esetén.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE:
Az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
            o munkabér és jogszabályban meghatározott bérpótlékok,
            o a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figye-lemmel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénykeretében igénybe vett adókedvezményre.
A projekt terhére elszámolt személyi jellegű ráfordítások kifizetésére kizárólag átutalással kerül-het sor.


FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: A beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruhá-zással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érin-tett területen fenn kell tartani.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: mikro-, kis-, és középvállalkozások

A. rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
B. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társasá-gok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel            rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazda-sági társaságok fióktelepei, és
C. az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
D. mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA: Támogatási kérelem csak az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiók területén megvalósítani tervezett projektre nyújtható be. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszín-nek az említett régiókban kell lennie.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: Akkor nyújtható támogatás, ha kis- és középvállalkozás ese-tén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelye-ket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott megnövekedett átlagos statisztikai létszámot a fenntartási időszak végéig fenntartja.

NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE:
a) a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény keretében igénybe vett adókedvez-mény;
b) jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésének végső határideje 2022. szeptember 30.

Kapcsolat

  • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
  • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 62.64. 1/12.
  • Telefon: +36 30 456 84 24
  • Telefon: -
  • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

  • EBOND Kft.
  • Konformitás Tanúsító Kft.
  • PC TRADE SYSTEMS Kft.
  • PROFIL - COPY Kft.
  • TACHOTAX Kft.