Épületenergetikai korszerűsítési pályázat

 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása -  GINOP-4.1.2-18

PÁLYÁZÓK:

mikro-, kis-, és középvállalkozások (elvárás: 1 lezárt év, min. 1 fő stat. létszám)

 

      1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:

a) Energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

b) Megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

 

      1. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:

a) Támogatás összege: 1,5 - 100 millió Ft.

b) Támogatás mértéke: max. az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

 

      1. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. Székhely, telephely vagy fióktelep lehet. (Támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.)

 

      1. MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA:A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy ha a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. (de legkésőbb 2020. február 1.)

 

      1. ELŐLEG: megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 50 millió Ft. (előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést kell benyújtani.)

 

      1. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig

 

      1. KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK: az alábbi indikátorról adatot kell szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni:

Indikátor neve

Mérték-egység

Típusa

Célérték10

Azonosító

A megújuló energia-termelés további kapacitása

kW

közös kimeneti

GINOP-4: 239,95 MW

CO30

Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése

tonna CO2 egyenérték

közös kimeneti

GINOP-4: 342 543,1 tonna CO2 egyenérték

CO34

A vállalkozások épületeinek éves elsődleges

energia-fogyasztásának csökkenése

kWh/év

OP kimeneti

GINOP-4: 88 423 722 kWh/év

4.1

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés

GJ/év

OP kimeneti

GINOP-4: 2,23 PJ/év

4.2

A megújuló energiaforrásból előállított

 energiamennyiség

GJ/év

OP kimeneti

GINOP-4: 2,10 PJ/év

4.3

 

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2018. március 14. 12.00 órától - 2018. június 28. 12.00 óráig

 

ELSZÁMOLHATÓ:

I. Projektelőkészítési költség: Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége

- műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díja

- a támogatási kérelemhez csatolandó épületenergetikai tanúsítvány, számítás és energetikai melléklet elkészítésének költsége

- statikai szakvélemény költsége

- környezeti hatástanulmány költsége (amennyiben jogszabály szerint kötelező)

 

II. Beruházási költségek:

a.) Építéshez kapcsolódó költség: építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:

- Építéshez kapcsolódó költségként elszámolhatóak az egyes tevékenységek során felmerülő járulékos költségek munkadíjként. Úgymint meglévő nyílászárók kiszerelése/kibontása; redőnyök illetve rovarhálók leszerelése; meglévő hőtermelők, hőleadók elbontása, leszerelése; világítótestek, armatúrák, korlátok, tűzlétrák, párkányok, ereszcsatornák, szegélyek, hajlatbádog, villámvédelmi hálózat, szellőzőrácsok leszerelése/elbontása/át-, visszaszerelése, továbbá munka-, felvonulási terület kialakítása.

 

b.) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség: új eszköz beszerzése, ha a projekt megvalósításához szükséges

Az eszközök beszerzése önállóan nem támogatható, csak a támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, ahol az eszközbeszerzés külön nevesítésre került, és amely tevékenység esetében az eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott létesítmény funkciójának megfelelő működtetéséhez, továbbá megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz nyilvántartásában.

 

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

a.) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

b.) Projektmenedzsment költség

I. Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést) a projektre fordított munkaidővel arányosan;

II. A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok;

A munkaszerződés - megbízási szerződés esetén a megbízási szerződés - szerinti alapbér és járulékai, a támogatott projektben való foglalkoztatás arányában, a végzett tevékenység mértékéig számolhatóak el. Az alapbér és annak járulékai csak akkor számolható el, ha végzettségük és tevékenységük közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódik, és munkaköri feladatukat képezi, munkaköri leírásban és megbízási szerződésben rögzítésre kerül. Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.

c.) Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége

- egyéb mérnöki szakértői díjak (energetikai szakértő, statikus, tervezői művezetés)

d.) Egyéb szolgáltatási költség

- hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

 

Költségtípus

Max. mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

Projekt előkészítés, tervezés

5%

Műszaki ellenőri szolgáltatás

1%

Projektmenedzsment

2,5%

 

NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

a) a támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás

b) a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától és/vagy kedvezményezett Ptk. szerinti hozzátartozója és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól történő beszerzés, továbbá általa előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, így különösen

c) garanciális költségek,

d) a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége,

e) az állványozás anyagköltsége nem elszámolható költség, csak a munkálatok munkadíja számolható el,

f) a deponálási, takarítási, kertépítési, anyagigazgatási költségek valamint az árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg,

g) tetőszerkezeti teherhordó elemek illetve falszerkezetek megerősítése,

h) biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, hitelintézet által vállalt garancia költségei,

i) kamatköltségek,

j) működési és általános költségek (rezsi),

k) utazási- és szállásköltségek,

l) kiszállási díj,

m) szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége

n) jogszabály-frissítési díj

o) fordítási költségek,

p) levonható ÁFA,

q) könyvvizsgálat költsége,

r) jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése,

s) mobil anyagmozgató- vagy munkagépek beszerzése,

t) split- vagy ablakklímák beépítése, cseréje, korszerűsítése, felújítása,

u) a támogatási kérelmek megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül,

v) a projekt megvalósításában részt vevőktől és a döntéshozatalban érintettektől és/vagy Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő eszközhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség.

 

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

1.) Utolsó lezárt évi (2016. vagy 2017. évi) taggyűlési, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat)

2.) Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta

3.) Utolsó lezárt évi, TAO bevallás létszámot tartalmazó oldala, vagy belső munkaügyi nyilvántartás

4.) Árajánlatok (minden költségtétel alátámasztására 3 db) - Kivétel: engedélyek hatósági díja (tervezésnél el nem számolt), egyéb hatósági díjak, melyek esetében jogszabályi, illetve egyéb hivatalos dokumentumra való hivatkozás elegendő

5.) Épületenergetikai mellékletek (Energetikai melléklet, Kiinduló és köztes állapotra vonatkozó)

6.) Engedélyek vagy nyilatkozatok engedély mentességről

7.) Építési tervdokumentáció (Ha az infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást építési engedély köteles)

8.) Statikai szakvélemény

9.) Fotódokumentáció

10.) Munkaszerződés+megbízási szerződés+munkaköri leírás (ha a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódóan alapbér és/vagy járulékai elszámolásra kerül).


 

Kapcsolat

 • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
 • Iroda: 6723 Szeged, Rom utca 4. 3//9.
 • Telefon: +36 30 456 84 24
 • Telefon: +36 62 555-540
 • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

Konformitás Tanúsító Kft